Lịch kiểm tra

Môn thi, cấp độ Ngày thi
Chứng chỉ Tiếng Anh A, B, C 11/03/2018   27/05/2018   15/07/2018   09/09/2018  
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao 14/01/2018   18/03/2018   27/05/2018   22/07/2018   23/09/2018   25/11/2018  
Chứng chỉ Tiếng Trung A, B, C 11/03/2018   15/07/2018   09/09/2018  
Môn thi, cấp độ Ngày thi
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao 13/01/2019   24/03/2019   26/05/2019   28/07/2019   15/09/2019   24/11/2019