Lịch kiểm tra

Môn thi, cấp độ Ngày thi
Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản, Nâng cao 13/01/2019   19/01/2019   24/03/2019   31/03/2019   21/04/2019   26/05/2019   28/07/2019   15/09/2019   24/11/2019  
Chưa có lịch tổ chức thi năm 2020