1. Đối với thí sinh tự do:
* Đăng ký trực tuyến:

- Đăng ký thông tin và in Phiếu đăng ký tại mục “Thủ tục hành chính” cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (http://hcm.edu.vn/) hoặc website: www.sgdhcm.hanhchinhcong.edu.vn
- Mang theo phiếu đăng ký, liên hệ Phòng Tiếp công dân, Sở GD&ĐT để nộp kinh phí (trước ngày thi tối thiểu 10 ngày).
- Nhận phiếu báo danh qua email hoặc qua website phí trên trước ngày thi 3 ngày.
- Dự thi tại hội đồng theo phiếu báo danh (mang theo phiếu báo danh và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Học sinh).
- Theo dõi kết quả thi qua email hoặc qua website: phía trên sau ngày thi 5 ngày.
- Nhận chứng chỉ tại Phòng Tiếp công dân theo lịch hẹn (Trường hợp thi đậu).

* Đăng ký trực tiếp:

- Thí sinh đăng ký thi và nộp kinh phí tại Phòng Tiếp công dân, Sở GD&ĐT (trước ngày thi tối thiểu 10 ngày).
- Nhận số báo danh tại Phòng Tiếp công dân theo lịch hẹn hoặc trực tuyến qua email cá nhân, qua cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (http://hcm.edu.vn/) tại mục “Thủ tục hành chính” hoặc qua website: www.sgdhcm.hanhchinhcong.edu.vn trước ngày thi 3 ngày.
- Dự thi tại hội đồng theo phiếu báo danh (mang theo phiếu báo danh và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Học sinh).
- Theo dõi kết quả thi tại Phòng Tiếp Công dân theo lịch hẹn hoặc qua email hoặc bằng trực tuyến (như trên) sau ngày thi 5 ngày (Thủ tục thi chứng chỉ và chọn xem trạng thái hồ sơ).
- Nhận chứng chỉ tại Phòng Tiếp công dân theo lịch hẹn (Trường hợp thi đậu).

2. Đối với các trung tâm:
* Đăng ký trực tuyến:

- Trung tâm lên mục “Thủ tục hành chính” cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo (http://hcm.edu.vn/) hoặc website www.sgdhcm.hanhchinhcong.edu.vn đăng nhập bằng tài khoản do Sở Giáo Dục và Đào Tạo cung cấp để tải file file excel mẫu về nhập liệu.
- Tải file excel danh sách thí sinh (đã nhập liệu) lên hệ thống.
- Liên hệ Phòng Tiếp công dân, Sở GD&ĐT để nộp kinh phí.
- Nhận phiếu báo danh qua email hoặc qua trực tuyến như trên trước ngày thi 3 ngày để in và phát cho thí sinh.
- Hướng dẫn thí sinh dự thi tại hội đồng theo phiếu báo danh (mang theo phiếu báo danh và Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ Học sinh).
- Theo dõi kết quả thi qua email hoặc qua trực tuyến như trên sau ngày thi 5 ngày.
- Nhận chứng chỉ tại Phòng Tiếp công dân theo lịch hẹn để phát cho các thí sinh thi đậu.