Thông tin yêu cầu cấp bản sao

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hồ sơ đính kèm *
Mất Bằng Gốc

Hình thức thanh toán

Thanh toán tại Sở Giáo Dục TPHCM

Thông tin lệ phí

Lệ phí cấp bản sao (1 bản sao): 9,000 VNĐ
Tổng tiền: 9,000 VNĐ